بسمه کریم ، بسمه تعالی کریم ها

 

روزی خورنــد دور و برت یا کریــم ها

هر کس رسیده پشت درخانه ات، زده

دست توسلی به تو ، حتــی کریم ها

از خــــود زدند ، زدند از ترانـــــه ها

بیتـــی برای حضـــــرت والا کریم ها

خود می شود کریم و کریم و کریم ها

هر کس که هم مسیر شود با کریم ها

می ریزد از نگاه کریمـــان ، زلال ها

یعنــی شدند صاحب دریا ، کریم ها

هر روز صبح می کنم از آسمان سوال

تا شب نصیب من شود آیا کریم ها ؟

غیر از خدا به هیچ کسی دل نبسته ایم

غیر از خدا یه هیـــچ کس ، الا کریم ها

مردی که در لباس خودش هم غریب بود

سردار دل بریده ی تنــــها ، کریم ها ...